NL FR
logo

Paasactie Aditco 2019

Klik hier en neem deel aan onze paasactie

Reglement

 

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘paasactie’ wedstrijd (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Aditco NV, Brugsesteenweg 417, 8800 Roeselare.

Artikel 1: De organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Aditco NV, Brugsesteenweg 417, 8800 Roeselare (hierna te noemen: de Organisator)

Artikel 2: De voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt.

De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanner dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgestald of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3: Looptijd van de wedstrijd

Begin van de wedstrijd: 09/04/2019

Einde van de wedstrijd: 20/04/2019

De prijs wordt uiterlijk op: 23/04/2019  aan de winnaar meegedeeld

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer voor 20/04/2019 het wedstrijdformulier correct en volledig invullen én indienen in zijn winkelpunt.

  • De deelnemer antwoordt op de wedstrijdvraag
  • De deelnemer antwoordt op de schiftingsvraag
  • De deelnemer vult zijn/haar gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden

De Deelnemer moet correct de wedstrijdvraag en een schiftingsvraag beantwoorden.

Artikel 5: De prijs

De winnaar krijgt als prijs een chocoladepaashaas zoals gecommuniceerd in de shop. De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: De winnaar(s)

De deelnemers die de wedstrijdvraag correct beantwoorden het dichtst naar de realiteit de schiftingsvraag beantwoorden zijn de winnaars. Zij zullen in volgorde hun prijs toegewezen krijgen, waarbij degene die het dichtst de schiftingsvraag correct beantwoorde de hoogste prijs zal toegekend worden. Indien er een ex aequo vastgesteld wordt, dan wint de Deelnemer die het eerste de antwoorden invulde.

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterperteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.